Privacy verklaring

Privacy verklaring

Voormolen Recruitment is een organisatie die kandidaten en potentiële werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Voormolen Recruitment over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. Voormolen Recruitment vindt het van essentieel belang om de privacy van haar websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers te beschermen.

In de Privacy verklaring staat beschreven welke informatie door Voormolen Recruitment wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens behandelen we zorgvuldig en worden zo beveiligd dat dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder advies, detachering, werving & selectie en voor het versturen van nieuwsbrieven.  Het ontvangen van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt die doen via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Voormolen Recruitment, gevestigd aan de Bernard Toon Gitsstraat 13, 3059 TC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24427544  is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

Contact met je op te nemen, via mail of telefoon, naar aanleiding van je inschrijving, je sollicitatie op een vacature of als wij denken dat we een passende baan voor jou hebben.

Jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten om zo beter af te kunnen stemmen op je wensen en kwaliteiten.

Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht.

Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld vanaf het moment dat je je gegevens/ CV opstuurt via onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij vragen je om persoonsgegevens te verstrekken vanaf het moment dat je je inschrijft in onze database, je je aanmeldt of wordt aangemeld voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te kunnen voeren. waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie en voor het versturen van nieuwsbrieven. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Welke persoonsgegevens leggen wij van je vast?

Onderstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ten behoeve van onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Bij het verstrekken van de persoonsgegevens, is de verstrekker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de verstrekte gegevens:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens .

Geboortegegevens, nationaliteit, geslacht en eventueel BSN nummer.

Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen, stages, werkervaring en referenties .

Gegevens over beschikbaarheid.

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat.

ID bewijs, werkvergunning, bankrekeningnummer, verklaring omtrent gedrag (indien van toepassing).

Indien u een zakelijke relatie van Voormolen Recruitment bent (opdrachtgever):

Voormolen Recruitment registreert onderstaande persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen dan wel contacten mee hebben/onderhouden. Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden:

NAW gegevens

Contactgegevens

Functie binnen de organisatie

Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Voormolen Recruitment kan uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers.  En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Indien je (nog) niet voor Voormolen Recruitment hebt gewerkt:

De persoonlijke gegevens ten behoeve van de bemiddeling zijn twee jaar beschikbaar na het laatste betekenisvol contact met Voormolen Recruitment. Met een betekenisvol contact bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk), of situaties waarin je actief deelneemt aan onze diensten. (Je krijgt zowel na één jaar na het laatste contact als na twee jaar na het laatste contact een bericht dat je bij Voomolen Recruitment staat ingeschreven met de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven).

Indien je bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

De persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde dienstverband. In dat geval is de informatie alleen beschikbaar voor Voormolen Recruitment en alleen voor de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd. Het is wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer te bewaren. In dit geval betreffen dit de volgende verplichtingen:

Vrijstellingsbesluit WBP

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht)

Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de rijks- belasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld: salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen)

ID-bewijzen en loonheffingskortingen dienen ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd, te worden bewaard.

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (gegevens werknemer)

De inhoudingsplichtige bewaart de bedoelde gegevens ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. Deze gegevens betreffen naam met voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode, woonplaats en als iemand niet in Nederland woont: woonland en regio.

BW, artikel 10 (Administratie vermogenstoestand o.a. jaarstukken)

Zeven jaar.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kan je jezelf laten uitschrijven. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@voormolenrecruitment.nl.

Indien je een zakelijke relatie van Voormolen Recruitment bent (opdrachtgever):

De naam en contactgegevens worden bewaard zolang als deze relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgelegd. De zakelijke contactgegevens zullen worden aangepast of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben.

Bescherming persoonsgegevens.

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat en Voormolen Recruitment doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je hiertoe bezwaar maken via info@voormolenrecruitment. Jouw bezwaar zal altijd binnen 4 weken worden behandeld.

Wijzigingen

Voormolen Recruitment behoudt zich het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te alle tijde in te zien op onze website.